Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.monocykl.eu 

Sprzedającym jest T.H. KAKADO dostępny pod adresem ul. Kościuszki 86, 42-500 Będzin, prowadzący działalność na podstawie działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem NIP: 634-025-41-22, Regon: 003552622 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów: 0048 667 972 229 oraz 0048 607 88 99 14

korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@monocykl.eu 

§ 1 Definicje

 1.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
  6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.monocykl.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  9. Strona – Usługodawca i Klient.
  10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.monocykl.eu
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy monocykl.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie monocykl.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych monocykl.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki i cła). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które są doliczane pod koniec zamówienia. Ich wysokość zależy od wybrania sposobu przesyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Dokonywanie zamówień za pośrednictwem  sklepu monocykl.eu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
5. Strona internetowa działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
13. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość regulaminu oraz go akceptuje.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego w godzinach otwarcia magazynu.
3. W przypadku wybrania dostawy osobistej klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia dokładnego terminu odbioru.
4. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru podczas festiwali. Dokładne ustalenia należy podejmować telefonicznie lub mailowo.
5. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 20 dni roboczych.  Zazwyczaj termin dostawy wynosi od 24-48 godzin w przypadku produktów dostępnych na magazynie. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem - termin należy liczyć od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym należącym do T.H. Kakado. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem - termin należy liczyć od dnia otrzymania potwierdzenia o poprawnie złożonym zamówieniu.
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”. Odpowiednie koszty transportu są automatycznie naliczane podczas procesu składania zamówienia.
7. W przypadku nieodebrania towaru przez klienta sklep zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowych opłat za wysyłkę produktu.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu, kartą kredytową lub e-przelewem.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7 Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pocztową lub elektroniczną. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się w ostatnim punkcie paragrafu 7.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły żadnych śladów używania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7. Oświadczenie odstąpienia od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


§ 8 Procedura reklamacji i odstąpienie od umowy w przypadku niezgodności

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez Sklep monocykl.eu.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, które jest objęte gwarancją i nie zostało spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, należy niezwłocznie powiadomić to tym fakcie Usługodawcę wysyłając oświadczenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Poprawnie złożona reklamacja tego typu powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz numer paragonu lub faktury,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
e) jak najdokładniejszy opis uszkodzenia oraz przynajmniej 3 zdjęcia w dobrej rozdzielczości lub film prezentujący szkodę.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż po 14 dniach roboczych do otrzymania oświadczenia o szkodzie. W tym czasie Klient musi wysłać do siedziby Usługodawcy uszkodzony towar na koszt własny. Tylko wtedy może dojść do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji.
4. Usługodawca kontaktuje się z producentem towaru, który ocenia szkodę i podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania reklamacyjnego.
5. Każda sytuacja rozpatrywana jest oddzielnie, jednak zazwyczaj Klient otrzymuje naprawiony lub nowy towar, bądź rekompensatę pieniężną w postaci zniżki na produkty zakupione w Sklepie Internetowym.
6. Towar naprawiony jest odsyłany do Klienta na koszt Usługodawcy.

§ 9 Procedura odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności towaru z umową

1. W przypadku niezgodności towaru z umową kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@monocykl.eu., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja tego typu powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz numer paragonu lub faktury,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (patrz: punkt 1), chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. O obniżeniu ceny decyduje Usługodawca na podstawie faktycznego stanu rzeczy.

6.Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.§ 10Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.